Hjem » Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Lovreguleringer
Salg til privatpersoner til eget bruk regulerers blant annet av Forbrukerkjøpsloven og Angrerettsloven. 

1 Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt
særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid
mellomopplysningene, går detsomsærskilt er avtaltmellomparteneforan,såfremtdetikkestrider
motufravikeliglovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom
næringsdrivende og forbrukere

2. Partene
Selger er Smart Varme AS, Janaflaten 52, post@smartvarme.no, 55706582, org. nr: 997 556 623, og betegnes
i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen,
og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Priser/Betaling/Frakt
Alle priser er oppgitt i NOK og er inklusive MVA på 25%. Fraktkostnader tilkommer som beregnet i fraktkalkulatoren på nettbutikken. 

  1. Bankkort / Kredittkort: Transaksjonen vil ikke bli belastet før varen er sendt fra oss. Vi benytter 3D-Secure betalingsløsning som er verifisert av Visa og MasterCard. Vi registrerer ingen personlige opplysninger om din transaksjon. All informasjon foregår mellom deg og din bank.
  2. Faktura: Du kan betale med faktura, og få 14 dager betaling. Fakturaløsning er levert av Klarna og krever kredittgodkjenning. Det er derfor viktig at alle dine kontaktopplysninger stemmer med folkeregistret. Hos Klarna er det også mulig å legge opp delbetalingsordninger på dine fakturaer.

Vi benytter Klarna sin løsning for bankkort/kredittkort og faktura i vår nettbutikk.
Klarna.png
For bedrifter som ønsker faktura bruker vi TWO as sin betalingsløsning, se vilkår for denne løsningen her

4. Avtaleinngåelse / Bestilling
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen
har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren
i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens
bestilling, og den annen part innså eller burde ha
innsett at det forelå en slik feil.

5. Levering
Bestilte varer sendes med Bring til den adresse som oppgis i bestillingen. Levering tar normalt 3-5 dager for lagervarer og 5-7 dager for bestillingsvarer fra fabrikk.

Mottaker skal inspisere varen ved ankomst, og melde fra ved skadet eller mangelfull levering, til transportørens representant. 

6. Angrerett
Betingelser for angrerett som følger her, gjelder kun ved salg til private forbrukere:

Er du ikke fornøyd med varen kan du benytte angreretten senest innen 14 dager fra varen var mottatt (ifølge kjøpsloven) For en raskere behandling av returen ber vi deg benytte returskjema, men du er ikke pliktig til å benytte dette. Du står fritt til å gi beskjed om angreretten på den måte du måtte ønske. Kontonummer må i alle tilfeller oppgis for rask tilbakebetaling av det innbetalte beløpet. 

Det tilkommer ingen gebyrer ved angrerett, men kunde må selv betale opprinnelig frakt for bestillingen og returfrakten om angreretten benyttes.

Angrerettskjemaet/returskjema finner du her

Ved benyttelse av angrerett må varen returneres for kundes regning uten unødvendig forsinkelse, og senest innen 14 dager fra selger ble informert om at angreretten ville bli benyttet.

Ved retur av varer må originalemballasjen medfølge og benyttes. Ved mangelfull emballering kan kunde bli holdt ansvarlig for eventuelle skader på varene. Kunden er ansvarlig for å kunne dokumentere retursendingen, og det anbefales å be om en kvittering for forsendelsen.

Dersom varen ble kjøpt på kreditt, via smartvarme.no sine finansieringsløsninger vil denne bortfalle ved bruk av angreretten. Selger skal kontakte kredittgiver for å informere om at kjøpet er annullert, men kjøper anbefales å selv ta kontakt for bekreftelse på at avtalen er opphørt.

7. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøperlikevel kreve oppfyllelse.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder
dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

8. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren gjøres via dette skjema.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel
motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

9. Forbehold
Vi forsøker etter beste evne å gi så etterrettelig og korrekt informasjon som mulig, men tar forbehold om eventuelle skrivefeil og prisendringer om dette skulle forekomme. 

10. Force Majeure
Smart Varme ASkan påberope seg force majeure ved ekstraordinære situasjoner utenfor vår kontroll som gjør det umulig å oppfylle avtalen, der vanlige kjøpsrettslige regler regner dette som force majeure. Eksempler på dette kan være arbeidskonflikt, streik, krig, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. 

11. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 7 og 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Handlekurv